Informujemy, iż Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest
IMS Helvetia Sp. z o.o. , ul. Bolesławiecka 10, 98-400 Wieruszów
NIP: 619-000-83-08, REGON: 250500832, e-mail: helvetia@ims.li, tel.: +48 62 783 21 00

Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do kontaktu z „IMS Helvetia Sp. z o.o. dla realizacji zgłoszenia. Mogą być również wykorzystane w celu zapewnienia optymalnego świadczenia usług. Przetwarzane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej, jak również nie będą objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Dane będą przetwarzane przez 3 lata od czasu przesłania zgłoszenia. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

1.)  Polityka dotycząca plików cookies

 1. Informacje ogólne oraz definicje.
 • Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem strony ims-helvetia.pl jest:
  IMS Helvetia Sp. z o.o. ul. Bolesławiecka 10, 98-400 Wieruszów
  NIP: 619-000-83-08, REGON: 250500832,  e-mail: helvetia@ims.li, tel.: +48 62 783 21 00
 • Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Serwisu.
 • Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 • Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 • Serwis – oznacza stronę internetową, którą Administrator prowadzi w domenie ims-helvetia.pl.
 • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Użytkownik – oznacza podmiot, na którego rzecz zgodnie przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2.)  Podstawa prawna przetwarzania danych Użytkownika

 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 2. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe, które Użytkownik podał w związku z korzystaniem z Serwisu. Przetwarzanie danych Użytkowników odbywa się w zakresie:
 3. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym do wystawienia faktury VAT lub rachunku i dostarczenia towaru (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. z uwagi na okoliczność,
  iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 4. dochodzenia należności (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia bądź obrony praw) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż
  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
 5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (zakres danych: wszelkie dane uzyskane od Użytkownika) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na okoliczność,
  iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

3.) Jakie dane zbiera Administrator w Serwisie?

 1. Administrator Serwisu zbiera następujące dane osobowe za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie:
  -nazwa firmy;
  -imię i nazwisko;
  -adres e-mail.
 2. W związku z wypełnieniem formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO oraz może wyrazić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne do nawiązania kontaktu z Administratorem. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 3. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych innych niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia.
 4. Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

4.) Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
 2. niezbędny do realizacji umów zawartych za pośrednictwem Serwisu, w tym także po ich wykonaniu z uwagi na możliwość skorzystania przez strony z przysługujących im praw wynikających z umowy, a także ze względu na ewentualne dochodzenie
  należności – do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń;
 3. do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie odrębnej zgody;
 4. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników również w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążących na nim zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów, wyegzekwowania zobowiązań Użytkownika, utrzymywania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom.

5.) Uprawnienia Użytkownika

 1. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień, o których mowa w ust. 2 poniżej. W celu realizacji uprawnień, należy wysłać odpowiednie żądanie (odpowiednią prośbę) pocztą elektroniczną na adres: helvetia@ims.li, lub pocztą tradycyjną na adres: Bolesławiecka 10, 98-400 Wieruszów
 2. Użytkownik ma prawo do:
 3. dostępu do treści danych – zgodnie z art. 15 RODO,
 4. sprostowania/zaktualizowania danych – zgodnie z art. 16 RODO,
 5. usunięcia danych – zgodnie z art. 17 RODO,
 6. ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO,
 7. przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO,
 8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO,
 9. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO,
 10. wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – zgodnie z art. 77 RODO
 11. Administrator rozpatruje zgłoszone żądania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili ich otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł rozpatrzyć żądania Użytkownika we wskazanym terminie, to poinformuje Użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu i wskaże termin rozpatrzenia zgłoszenia, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące.
 12. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem Użytkownika każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

6.) Udostępnienie informacji

 1.  W celu realizacji umowy Administrator może udostępniać zebrane od Państwa dane do podmiotów obejmujących: firmy kurierskie, operatorów systemów płatności on-line.
 2. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 3. Odbiorcom niewskazanym powyżej przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałby na jakąkolwiek identyfikację Użytkowników, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę.

7.) Środki techniczne i Państwa obowiązki

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniem osób trzecich, a także wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniekształceniem, zniszczeniem lub utratą danych.
 2. Stosujemy niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. Preferowaną formą kontaktu z Administratorem jest wysłanie e-maila na adres: helvetia@ims.li

8.) Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
  W szczególności tą drogą nie jest możliwe, przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania, lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Typy plików cookies:
 3. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
 4. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

9.) Cele, w jakich wykorzystywane są Cookies:

 1. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celach:
 2. konfiguracji serwisu;
 3. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
 5. uwierzytelnianie użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie;
 6. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 7. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;
 8. analiz i badań oraz audytu oglądalności.
 9. Zmiana polityki prywatności i cookies
 10. Administrator ma uprawnienie do zmiany niniejszego dokumentu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami zanim wejdą one w życie, np. poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Serwisu, a w przypadku istotnych zmian także poprzez wysłanie powiadomienia na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 11. W przypadku zastrzeżeń Użytkownika do wprowadzonych zmian może on zażądać usunięcia Konta w Serwisie. Dalsze korzystanie z Serwisu po publikacji lub wysłaniu powiadomienia o zmianach niniejszego dokumentu uważane jest za wyrażenie zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych Użytkownika według zaktualizowanej treści dokumentu.
 12. Niniejszy dokument nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
IMS Helvetia Sp. z o.o.  ul. Bolesławiecka 10, 98-400 Wieruszów
NIP: 619-000-83-08, REGON: 250500832    e-mail: helvetia@ims.li, tel.: +48 62 783 21 00

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 2. podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 4. marketingu i promocji, w tym marketingu bezpośredniego produktów oferowanych przez Administratora – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 5. dochodzenia należności – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 7. pracownikom,
 8. współpracownikom,
 9. dostawcy przesyłek,
 10. firmie IT;
 11. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Klienta zgody;
 12. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
 13. prawo do dostępu do treści danych,
 14. prawo do sprostowania danych,
 15. prawo do usunięcia danych,
 16. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 17. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 18. prawo do przenoszenia danych
 19. prawo do udostępnienia kopii danych;
 20. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).
 21. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 22. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.